تحریم

سخنان رياست مركز اقتصاد مقاومتي در جلسه ماهیانه مدیران پس از تحریم‌های ترامپ

به گزارش روابط عمومی مرکز اقتصاد مقاومتی در جلسه ماهیانه ریاست مرکز اقتصاد مقاومتی با معاونان و مدیران مرکز، ایشان بیان داشتند :

همانطور که رهبر انقلاب  بیان فرمودند عزت ملی باید حفظ شود.

عزت ملی آن است که مسئولان در مقابل تحریم ها باستند و نه اینکه قطعنامه بر علیه ما صادر شود و هیچ کاری نکنیم .

ریاست مرکز و تحریم ترامپ - مرکز اقتصاد مقاومتی