تفاهم نامه‌های بین المللی

تفاهم نامه بین المللی - مرکزا قتصاد مقاومتیتفاهم نامه صادرات:

در خصوص صدور گواهینامه های ایزو و مجوز های صادراتی  و مدارک آموزشی بین المللی تفاهم نامه های با شرکت های GCERTIآمریکا و ELBACERT دارای تائیدیه مستقیم از اتحادیه اروپا  و DRS استرالیا منعقد گردیده است که خود موجبات صادرات غیر نفتی را  فراهم  می آورد.